เปิดบัญชีจริง *
ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้มอบรายละเอียดส่วนบุคคลตามที่ได้นำเสนอไปและข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลของข้าพเจ้าได้รับการตรวจสอบโดยผู้ออกเอกสารหรือบันทึกอย่างเป็นทางการผ่านระบบของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันข้อมูลตามที่ให้ไว้ ความยินยอมนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าข้าพเจ้าจะยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร